כיצד לחבר שני מחשבים למדפסת באמצעות כבל USB

שלב 1

כבה את שני המחשבים ואת המדפסת.

שלב 2

חבר 2 כבלי USB לכרטיסיות הקלט שבגב ה- USB Shunt.

שלב 3

חבר את הקצות המנוגדים של כבלי ה- USB ליציאות ה- USB החינמיות בכל מחשב.

שלב 4

חבר את לשונית הפלט של מחבר ה- USB ליציאת ה- USB בגב המדפסת.

שלב 5

הפעל את המדפסת.

שלב 6

הזן את המחשבים שלך והמתן עד שכל אחד מהם יזהה את המדפסת ויציג את ההודעה של ההתקן שזוהה.

שלב 7

טען את מנהלי המדפסת ואת המחשבים במידת הצורך, באמצעות התוכנית הנמצאת בתקליטור המצורף למדפסת.