כיצד לחבר את הנקודות עם Polyline עבור 3D האזרחי

3D האזרחים מגדיר נוף כמו קבוצה של נקודות.

שלב 1

פתח 3D אזרחית. בחר "פתח" בתפריט "קבצים", נווט אל הקובץ, בחר אותו ולחץ על כפתור "פתח".

שלב 2

הזז את העכבר ואת גלגל הגלילה לנקודות שברצונך לחבר לפוליין.

שלב 3

לחץ על "ציור" בלוח על הכרטיסייה "התחל" ובחר "גבולות". בחר "Polyline" ב "סוג אובייקט".

שלב 4

לחץ על "חדש" ב "גבולות התאמה" ולחץ על "נקודות איסוף". בחר את הנקודות ולחץ על המקש "Enter" או "Return" במקלדת, פולילין מחבר כל אחת מהנקודות שנבחרו.