כיצד להפעיל את LG Optimus ללא כפתור "On"

בצע את השלבים

שלב 1

הניחו את משטח האופטימיזציה של LG על משטח רך נטול מוך.

שלב 2

הפרד את הכיסוי האחורי של הטלפון. לחץ על החץ כלפי מעלה בזמן שאתה מושך את המכסה של ההתקן.

שלב 3

הסר את הסוללה מהטלפון, התקן אותה מחדש. החזר את מכסה הסוללה למקומו. הטלפון יפעיל אתחול מחדש. לוגו "LG" יופיע, ואז ניתן לטעון את תפריט הטלפון.