כיצד להפעיל את Bluetooth על Acer שואפים

לחץ על כפתור "Bluetooth" ממוקם בדיוק מעל המקלדת. הנורית מעל הכפתור אמורה להבהב.

לחץ על "התחל", "לוח הבקרה" ו "הוסף התקן". Acer שלך יחפש אחר התקני Bluetooth באזור.

לחץ על שם ההתקן בחלון שמופיע, ובחר "הבא" כדי ליצור חיבור להתקן החיצוני.